BẢO HIỂM

AAA San Jose / Amanda Phan
Insurance : Auto-Homeowners- Life
Phone; (408) 839- 1664
1035 E Brokaw Rd #10
San Jose, CA 95131
Delyna Diep Vu , Farmer Insurance
Xe cộ - Nhà cửa - Nhân thọ - Thương mại
Phone: (408) 531-8153
Cell phone: (408) 242-2964
1972 Aborn Rd
San Jose, CA 95121
Frank Tuấn Phạm
Trung Tâm Bảo Hiểm & Đầu Tư Phone: (408) 947-0265
1804 Mc Laughlin.
San Jose, CA 95112
Hieu Pham
Bảo hiểm AAA là một thành phần của cộng đồng người Việt
Tel: (408) 574-2264
5340 Thornwood Dr.
San Jose, Ca 95123
Hồ Quang Nhựt / Hồ Quang Thạch Vũ
Trung Tâm bảo hiểm State Farm :
Auto-Life-Health-Fire
Phone: (408) 223-6163
2048 Tully Rd.
San Jose, CA 95122
Julie Thái
Financial Services Representation - MetLife
Phone: (408) 729-9990
225 W. Santa Clara St. #1450
San Jose, CA 95113
Mass Mutual - Financial group
Tuyển dụng Agent

Bảo hiểm nhân thọ, hưu trí - Bảo hiểm thu nhập do tàn tật
Phone: Mỹ Hạnh (408) 440-7285

Mass Mutual Ct
Chuyên viên bảo hiểm và tài chánh
Phone: (408) 487-1595
Email: HaNguyen@financialguide.com
2159 N. 1st St #500
San Jose, CA 9531
http://www.northerncalifornia.massmutual.com
SBHIS
Medicare Advantage
Phone: Ai Rube (408) 242- 8300 /
Katherine (408) 393-5669
989 Story Rd # 8033
San Jose, CA 95122
PHP Insurance Service
Open Enrollement Covered CA 2015
Tel: (408) 528-1528
1818 Tully Rd. Suite #162A
San Jose, CA 95122
T.A.O Insurance & Financial Services
Auto-Home-Business-Life-Health-Travel
Phone : (408) 293-2853
974 Story Rd.
San Jose, CA 95122
Trần Minh Thảo
New York Life Insurance
Bảo hiê/m nhân thọ - Quỷ hưu trí - Chăm sóc sức khỏe dài hạn
Phone: (408)644-6004
550 S.Winchester Blvd. #405
San Jose, CA 95128
E mail: mtran@newyorklife.com
Trần Thu Phượng / Allstate
Xe cộ- Nhà cửa- Nhân thọ-
Thương mại- Sức khỏe
Phone: (408) 993-9898
510 First St #224
San Jose, CA 95112