THỢ ỐNG NƯỚCHải Plumbing
Rooter Service & Plumbing Repair
Tel: (408) 687-9035
Hiến Plumbing
Sũa thay gắn ống nước và gas
Tel: (408) 510-2539
Hiền Plumbing
Sũa thay gắn ống nước và gas
Phone:(408) 813-4995
TOAN TRINH - Plumbing/Electrical
*Residential *Commercial *Industrial *Complete plumbing/Electrical Services
Tel: *Vietnamese/English(408) 630-6040 *Chinese (408) 627-0682
Thợ Ống Nước & Ống Cống
Rooter Service & Plumbing Repair
Tel: (408) 972-4190
Plumbing Repair/Nguyễn Trãi
Khai thông ống cống nghẹt nước
Tel: (408) 309-6021
Plumbing Repair / Tan
Sữa tất cả ống nước , ống gas
Cell : (408) 489-2858
ST Plumbing Repair
Sữa hoặc thay ống nước
Tel: (408)838-4831