TIỆM KIẾNG
CẮT KIẾNGĐỗ Thức Auto Glass
Bán và thay tất cả loại kiếng xe hơi
Tel: (408) 309-0767
1278 Bacchus Dr.
San Jose, CA 95122
Glass 4 Less
Khung cửa tiệm - Cửa sổ nhà - Kiếng mặt bàn
Tel: (408) 613-7718
5881 Winfield Blvd.
San Jose, CA 95123